Indeks

 

Martin Luther

Store kommentar til Galaterbrevet

 

 

Dr. Martin Luthers fortale

Hovedsagen i Paulus’ brev til galaterne

Tre slags retfærdighed.

Troens retfærdighed.

En fremmed, men iboende retfærdighed

De kristnes frihed fra loven.

Lovens og troens retfærdighed må ikke sammenblandes.

Troens retfærdighed er for det nye menneske, loven for det gamle menneske.

Retfærdigheden modtages alene ved troen på Jesus Kristus.

Kirkens hovedartikel

Sjælesørgernes vigtigste redskab

Virkninger og frugter, som flyder af troens retfærdighed

 

Første kapitel

v1 Fra Paulus, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde,

Anledningen til dette brev

Verdens fjendskab mod evangeliet

Djævelens kamp mod evangeliet.

De falske apostles bedrag

Paven smykker sin vranglære med kirkens anseelse

Paulus roser sit kald

Om kaldet

Fra Paulus, apostel, ikke fra mennesker.

Paulus er kaldet af Gud

To slags guddommelige kald

Kun apostlene kaldes af Gud uden middel

Og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde.

Hovedsagen i hele brevet

Betydning for os af Kristi opstandelse

v2 og alle brødrene, der er hos mig.

Til menighederne i Galatien.

De falske lærere i Galatien og i dag

Hvad der gør en hellig menighed

De kristnes hellighed beror ikke på dem selv

Guds Ord og sakramenterne er altid hellige i sig selv

v3 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus,

Læren om retfærdiggørelsen af tro må altid indprentes på ny

Betydninger af den apostolske hilsen

v3 Nåde og fred fra Gud vor fader

Gud ja, men ikke Jesus

Vi lærer Gud at kende gennem Kristus

Kristendommen begynder nedenfra

Kristus er af natur sand Gud

Faderen og sønnen er ét

v4 som gav sig selv hen for vore synder

Imod al egenretfærdighed

En ufattelig høj pris

Trøst for syndige samvittigheder

Tilegnelsens kraft

Virkelige, store, uovervundne synder

Enhver må selv tilegne sig disse ord

Guddommelige våben mod Satan

Paulus afmaler os Kristi person og gerning

Dette rette billede af Kristus

Djævelens arge list og kneb

v4 for at rive os ud af den nuværende onde verden,

Denne verdens visdom og retfærdighed

Djævelen er verdens konge og gud

Forskellen mellem Kristi rige og Djævelens rige

Efter Guds, vor Faders, vilje.

Gud faders nådige vilje kendes alene ved Kristus

Efter Guds, vor Faders, vilje.

v5 Ham være ære i evighedernes evigheder! Amen.

v6 Jeg undrer mig over.

At tale vist til de enfoldige og forførte

v6 at I så hastigt

Hvor let man kan tabe troen

Sande hyrder bør holde øje med de falske læreres virksomhed

v6 lader jer vende bort

v6 fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde

Kristi kald til nåde, Moses’ kald til fordømmelse

v6 til et andet evangelium,

Djævelens evangelium

De falske apostles bedrageri

Angreb både til højre og venstre

v7 som slet ikke er et evangelium; der er bare nogle, som forvirrer jer

Der har altid været splid om evangeliet

Samvittighederne forvirres

v7 søger at forvrænge Kristi evangelium.

Loven og evangeliet kan ikke forenes i samvittigheden

v8 Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han.

Betydningen af ordet forbandelse

v9 Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen: Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet være han.

Kirken har ingen magt over Skriften

v10 Er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud?

Evangeliets prædiken irriterer verden

v10 Eller søger jeg at være mennesker til behag?

Verdens had mod fromme lærere

v10b Var det stadig mennesker, jeg ville være til behag, var jeg ikke Kristi tjener.

v11 For jeg gør jer bekendt med, brødre, at det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk. v12 Jeg har heller ikke modtaget eller lært det af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus.

Evangeliet er ikke menneskepåfund

Vi bliver let forført og anfægtet

Gud virker og opholder troen ved Ordet

Den hellige kirkes navn og lærere

Kirken og de hellige kan fare vild

Hvordan man skal forholde sig i strid om læren

v13 I har jo hørt om, hvordan jeg tidligere levede i jødedommen, at jeg til overmål forfulgte Guds kirke og ville udrydde den. v14 Jeg gik videre i jødedommen end mange jævnaldrende i mit folk

v14 og brændte mere af iver for mine fædrene overleveringer.

Luthers liv under pavedømmet

v15 Men da Gud, der havde udset mig fra moders liv og kaldet mig ved sin nåde, besluttede

Hellig skidt

Luthers høje tanker om paven

Åbenlyse syndere er Guds rige nærmere end de gerningsretfærdige

v15 Men da Gud besluttede

Vi har fået alt af nåde

Guds barmhjertighed er stor mod alle

v15 havde udset mig fra moders liv

v15 kaldet mig ved sin nåde,

v16 at åbenbare sin søn for mig,

Forskellen på lov og evangelium

Hvad evangeliet er, og hvad papisterne har gjort det til

v16 for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedningerne,

v16 da rådførte jeg mig ikke først med nogen af kød og blod,

Hvad Paulus mener med kød og blod

v17 og jeg drog heller ikke op til Jerusalem til dem, der var apostle før mig, men drog til Arabien og vendte siden tilbage til Damaskus.

v18 Dernæst, efter tre års forløb, drog jeg op til Jerusalem for at træffe Kefas, og jeg blev hos ham i fjorten dage, v19 men andre af apostlene så jeg ikke, kun Jakob, Herrens bror.

v20 Jeg tager Gud til vidne på, at hvad jeg skriver her, ikke er løgn!

v21 Dernæst tog jeg til Syrien og Kilikien.

v22-24 Jeg var personlig ukendt for Kristi menigheder i Judæa; de havde bare hørt om, at han, der før forfulgte os, nu forkynder den tro, han tidligere ville udrydde, og de priste Gud for mig.

 

Store Galaterbrevskommentar - kap. 2

 

 

Web-redaktør
Cand.theol. Finn B. Andersen

 E-post: finnbandersen@msn.com