Til forsiden

 

Sjette kapitel

v1 Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af dem, for så får I ingen løn hos jeres fader, som er i Himlene. v2 Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyklerne gør det i synagoger og på gader for at prises af mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. v3 Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, v4 for at din almisse kan gives i det skjulte, og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Når læren er fordømmelsesværdig, bliver livet det også

Hensigten bag barmhjertighedens gerninger er afgørende

Ægte barmhjertighedsgerninger er sjældne

På trods af formaning vil ingen gøre godt, når kun Gud belønner

Falske hellige afsondrer sig for verden

Verden vil enten optræde djævelsk eller berøve Gud æren

Kun en ægte kristen kan gøre gerninger, som er virkelig gode

Ægte barmhjertighedsgerninger ønsker at forblive i det skjulte

Også kristne skal tage sig i agt for hykleriet

Den, som vil være kristen kan kun forvente utak

v5 Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. v6 Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte, og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Vi er hele tiden omgivet af farer og forhindringer

Alene kristne formår at bede på den rette måde

Præstebøn og lægmandsbøn

Bønnen er en nødvendighed mod fordærvsmagterne

Kristus lærer os at bede på den rette måde

En kristens hjerte skal altid være rettet mod Gud

Både bønner i fællesskab og individuelt

Gud er mere optaget af at hjælpe os, end vi er af at bede

Erkendelsen af sine synder må ikke være en hindring for bøn

v9 Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, v10 komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; v11 giv os i dag vort daglige brød, v12 og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, v13 og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Man kan ikke manipulere med Gud ved lange og råbende bønner

Den kristnes bøn kommer fra hjertet og er som regel også kortfattet

Bønnen bliver tung og besværlig, når den ikke udgår fra hjertet

Gud véd, hvad vi har behov for

Bønnen skal lære os vores egen magtesløshed at kende

Hvad vi skal bede om, og hvordan vi skal gøre det

Fadervor overgår langt alle andre bønner

Fadervors tre første bønner

At lægge alt i Guds stærke hænder

Fadervors afslutning

v14 For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. v15 Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.

Indbyrdes kærlighed og tilgivelse mellem kristne

Syndernes forladelse har to sider

Viljen til at tilgive andre er en frugt af troen

Viljen til tilgivelse er vores daglige sakramente

Vi skal se med mildhed på synder begået imod os selv

Kun tilgivelse for de synder, som bliver erkendt og bekendt

Et rige af syndsforladelse

v16 Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne. For de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. v17 Men når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt, v18 så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte, og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

At faste er at forhindre sit kød i at udfolde sig

Faste for at hævde sig selv på andres bekostning

Ægte faste

Romerkirken opfandt et utal af faster

Fasten som afgudsdyrkelse

To slags faster

Faste kan hjælpe til at indleve sig i kirkeårets rytme

At begrænse alle former for nydelse

Fasten må ikke være en hindring for troen og kærligheden

Fasten skal tilpasses til den enkelte og udøves frivilligt

Verden vil aldrig anerkende troens frugter

De kristnes herlighed skal åbenbares for alle mennesker

V. 19-21. Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.

Evangeliets livgivende lys dæmper havesygen

De sande møl og tyve

To personer – To funktioner

Forkert og ret brug af materielle goder

Verdens skatte er forgængelige

Ransag hjertet og find den skat, det er lænket til

v22 Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst; v23 men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke – hvilket mørke!

Mammon er en afgud

Den indbildte virkelighed

Åndelige øjne

Griskheden er en streng herre

v24 Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og Mammon

Gud accepter ikke et ”både og”

Ordets tjenere må tale uden hensyn til konsekvenserne

Kristne må være villige til at tabe alt jordisk

Når Ordet angriber hjertets synd skaber det trods

Kærlighedens kamp mod fordærvsmagterne

Ejendele og rigdom er ikke i sig selv et onde

v25 Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne?

Næringssorg er en stadig anfægtelse for en kristen

Bekymring for næsten og ens opgaver er af det gode

Gennem sine ord lærer Jesus os at bekæmpe griskheden

v26 Se Himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? v27 Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?

Fuglene overgår det viseste menneske

v28 Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. v29 Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. v30 Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende?

Blomsterne er lærermestre og eksempler til efterfølgelse

v31 I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? v32 Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette.

En grisk person kan ikke være kristen

Gud véd, at vi har behov for disse ting.

v33 Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.

Blandt laster er griskheden evangeliets største fjende

Det eneste virksomme middel mod griskheden

Den eneste vej, som fører til Guds rige er Ordet

Med troens retfærdighed følger gode gerninger

Søger vi Guds rige, får vi også, hvad vi har brug for

v34 Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.

Den bekymrede og den ubekymrede

 

 

 

Syvende kapitel

v1 Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. v2 For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.

Selvklogskabens svøbe

Dømmesygen og læren

Dømmesygen og livet

Overbærenhed mod næsten

Selviskhedens nidkære skarpsyn og blindhed

Kærlighedens blindhed og skarpsyn

At gøre sig selv til en afgud

Den dømmesyge mister Guds nåde igen

Selverkendelse bevarer ydmygheden mod Gud og næsten

v3 Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? v4 Eller hvordan kan du sige til din broder: Lad mig tage splinten ud af dit øje! og så er der en bjælke i dit eget øje? v5 Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din broders øje.

Pavekirkens bjælkebærere og splintedømmere

Fjern først den store skurk i din egen barm

Den dømmesyges splint

v6 Giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for svin, for at de ikke skal trampe dem ned med deres ben og så vende sig om og sønderrive jer.

Sværmeri, grådighed og foragt

Vi skal skille os af med dem, som vil fordærve det hellige

Følgerne af at forkaste Guds udsendinge

v7 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. v8 For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. v9 Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, v10 eller give ham en slange, når han beder om en fisk? v11 Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i Himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!

Bønnens nødvendighed for at bevare læren og livet

Fordærvsmagterne angriber os uden ophør

Bønnen er et værn mod timelige ulykker

Lidelsen og trængslen skal drive os til bøn

Gennem bønnen får vi den hjælp, vi behøver

Vores uværdighed må ikke forhindre bønnen

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

Udtrykt så enkelt, at alle kan begribe det

Vi finder budenes betydning ved at spørge os selv

Loven lærer os at skamme os over os selv

Vi skal selv være de første til at praktisere godhed

v13 Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. v14 Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!

Lidelse og modgang

Kødet, verden og Satan gør kristenlivet besværligt

Ordet og troen som usynlige våben

Den kristnes hjerte og samvittighed er glad trods trængsler

v15 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve.

De værste fjender udklækkes inden for de kristnes egne rækker

De falske profeters fromme ydre fremtoning

Forført af trangen til noget nyt

Efterligning af Guds ord og falske frugter

Med fromheds skin forsøger ulvene at lokke os bort

v16 På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? v17 Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. v18 Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. v19 Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. v20 I kan altså kende dem på deres frugter.

Fornuften bliver forført af gerningsretfærdighed

At indrette sit liv efter Guds ord og ordning

v21 Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.

Munkenes og sekterernes selvvalgte gerninger

v22 Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? v23 Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

Falske kristnes underværker er Djævelens blændværk

Nådegavernes fare er hovmod

Djævelen lader sine disciple udføre uddrivelse, tegn og undere

Tegn og undere, som støtter falsk lære og liv, må forkastes

At skelne mellem embede og person

v24 Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. v25 Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. v26 Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. v27 Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus, og det faldt, og dets fald var stort.

De selvvalgte gerninger må slippes, hvis man skal frelses

v28 Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære; v29 for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge.

Forskellen mellem nåde og fortjeneste

Vi skal skelne mellem troen og dens frugter

Alle kristne har samme nåde

Gerningerne fortjener ikke frelsen til os

Paveteologernes spidsfindigheder

Frelsen er helt gratis

Trøst og opmuntring i modgang

Løn for lidelser

Lidelserne bliver gengældt med desto større herlighed.

 

 

 

Web-redaktør

Cand.theol.

Finn B. Andersen

 

 

 

e-post: finnbandersen@msn.com