Traktaten

 

om pavens magt og overhøjhed

 

Opstillet af de teologer, der var forsamlet i Schmalkalden

1537

 

 

  

Traktaten


Paven i Rom hævder selv hovmodigt, at han efter guddommelig ret står over alle biskopper og præster. Og han tilføjer, at han efter guddommelig ret fører begge sværd, det vil sige at han også har myndighed til at indsætte og afsætte konger. Desuden siger han, at det er nødvendigt for ens frelse, at man tror dette. Af disse grunde kalder den romerske biskop sig for Kristi stedfortræder på jorden. Disse påstande betragter vi som falske, ugudelige, tyranniske og skadelige for kirken.
    For at vores påstand skal kunne forstås, vil vi først definere, hvad man mener med at stå over alle biskopper efter guddommelig ret. Man forstår det sådan, at paven er universel, eller som de selv siger, en økumenisk biskop. Fra ham må alle biskopper og præster i hele verden derfor søge ordination og godkendelse. For det er ham, der har retten til at vælge, ordinere, godkende og afsætte alle biskopper. Dertil tillægger han sig retten at give regler for gudstjenesten, forandringer i forvaltningen af sakramenterne og i læren. Og han kræver at disse artikler, dekreter og love skal betragtes med samme respekt som Den hellige Skrift og trosartiklerne. Det vil sige, at de forpligter samvittighederne, så man begår dødssynd, hvis man undlader at handle efter dem, selv hvis det sker uden offentlig forargelse. Og endnu frygteligere er det, at han tilføjer, at det er nødvendig for frelsen at tro alt dette.

  

 

Vidnesbyrd fra Skriften

Først vil vi nu ud fra Ny Testamente vise, at den romerske biskop ikke står over de andre biskopper og præster i kraft af guddommelig ret.
    I Lukas 22, 24-27 forbyder Kristus udtrykkelig den ene apostel at herske over den anden. For netop det var spørgsmålet, da Kristus havde talt om sin lidelse: Hvem skulle være den øverste og ligesom være stedfortræder for den fraværende Kristus. Her irettesætter Kristus apostlenes mistolkning, og lærer dem, at der ikke skal være nogen herskerstilling eller nogen rangordning imellem dem. Men alle apostlene skal sendes ud som ligemænd for at uføre den fælles tjeneste med evangeliet. Derfor siger han: ”Folkenes konger hersker over deres undersåtter, men hos jer skal det ikke være sådan. For den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener.” Denne modsætning viser at en herskerstilling bliver forbudt. Det samme lærer den lignelsen, som Kristus bruger i den samme diskussion om riget i Matt 18, 2. Han stiller en lille dreng frem og giver derved til kende, at det ikke skal være nogen overhøjhed blandt hans tjenere, akkurat som den lille dreng jo ikke tiltog sig eller søgte nogen overhøjhed.
    I Johannesevangeliet 20, 21 sender Kristus også apostlene ud uden at gøre nogen forskel mellem dem, idet han siger: ”Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.” På den samme måde som Faderen havde sendt ham, sender han hver enkelt af dem. Derfor giver han ingen af dem noget fortrin eller nogen herskerstilling over de andre.
    I Galaterbrevet 2, 2-6 forsikrer Paulus med rene ord, at han hverken er blevet ordineret eller godkendt af Peter, og at han ikke betragter Peter som en man skal søge godkendelse hos. Og han bestrider udtrykkelig i denne sag, at hans kald var afhængigt af Peters myndighed. Han burde jo have anerkendt Peter som sin overordnede, hvis Peter var hans overordnede i kraft af guddommelig ret. Derfor siger Paulus, at han uden at rådføre sig med Peter, straks forkyndte evangeliet. Ligeledes: ”Hvad de engang var, som anses for at være noget, er mig ligegyldigt, Gud gør ikke forskel på mennesker.” Og: ”De, der anses for at være noget, pålagde mig intet nyt.” Da Paulus altså klart bevidner, at han ikke ville søge godkendelse hos Peter, selv ikke da han var kommet til ham, lærer han at tjenestens myndighed afhænger af Guds Ord. Peter var ikke de andre apostles overordnede og at ingen af dem søgte ordination eller godkendelse af den ene, nemlig Peter.
    I Første Korintherbrev 3 stiller Paulus alle kirkens tjenere lige, og lærer at kirken står over embedet. Derfor kan man ikke tilskrive Peter nogen overhøjhed eller magt over kirken eller de andre tjenere. For sådan står der: ”Alt tilhører jo jer, enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas” (vers 21). Det vil sige, at hverken Peter eller de andre tjenere, skal tiltage sig lederstilling eller overhøjhed. Og de skal ikke besvære kirken med menneskelige traditioner eller lade nogen autoritet gælde mere end Ordet. Og de skal ikke sætte Peters autoritet op mod de andre apostles. Det var det, de gjorde i Korinth, når nogen sagde: Peter, der er den øverste apostel, overholder disse ting, derfor skal også Paulus og de andre gøre det. Men Paulus fastslår, at Peters autoritet ikke står over de andres eller over kirken.

  

 

Vidnesbyrd fra historien

Kirkemødet i Nikæa bestemte at biskoppen i Alexandria skulle føre tilsyn med kirken i Østen og at den romerske biskop skulle have tilsyn med de kirker, det hørte ind under de romerske provinser i Vesten. Her blev den romerske biskops autoritet for første gang fastsat, og altså i kraft af menneskelig ret, ved en synodevedtagelse. Men hvis den romerske biskop havde denne overhøjhed ifølge guddommelig ret, havde det ikke vært mulig for synoden at unddrage ham noget af denne ret og overføre den til biskoppen i Alexandria. Så skulle alle biskopper i Østen altid søge ordination og godkendelse fra biskoppen i Rom.
    Ligeledes afgjorde Kirkemødet i Nikæa at biskopperne skulle vælges af deres menigheder, hvor en eller flere nabobiskopper var til stede. Denne regel blev også fulgt i Vesten og i de latinske menigheder, sådan som Cyprian og Augustin bevidner. Sådan skriver Cyprian nemlig i det fjerde brev til Kornelius: ”Derfor skal man nøje følge den guddommelige tradition og den apostolske regel og holde sig til den. Regelen over-holdes også hos os og i næsten alle distrikter, nemlig at man for at holde en ret ordinationsgudstjeneste, skal sammenkalde den menighed, der skal have ny tilsynsmand, og nogle nabobiskopper. Så skal biskoppen vælges, mens folket er til stede, der kender den enkeltes livsførelse. Dette så vi blev gjort også hos jer, da vor kollega Sabinus blev ordineret. På den måde skal bispeembedet overdrages ved brødrenes valg og med biskoppernes råd og ved håndspålæggelse”. Denne skik kalder Cyprian en guddommelig tradition og en apostolsk skik, og han stadfæster at den er blevet praktiseret så at sige i alle kirkeprovinser. Siden ordination eller godkendelsen altså hverken måtte søges hos den romerske biskop i størstedelen af verden, i græske og latinske kirker, er det klart at kirkerne den gang ikke tilskrev biskoppen i Rom forrang og overhøjhed.
    Denne overhøjhed er umulig. For det er umulig at én biskop kan overvåge kirkerne i hele verden, eller at kirkerne i de fjerneste lande skulle kunne søge ordination hos denne ene person. Men det står fast at Kristi rige er spredt over hele verden. Og det er mange af kirkerne i Østen, der ikke søger ordination eller godkendelse fra biskoppen i Rom. Når da denne overhøjhed er en umulighed og aldrig har vært i almindelig brug, og da kirkerne i størstedelen af verden ikke har anerkendt den, er det klart at den aldrig har vært indstiftet.
    Mange af de gamle kirkemøder blev udskrevet og afholdt uden at den romerske biskop førte forsæde, som Nikæa og andre. Også det er vidnesbyrd om, at kirken dengang ikke anerkendte den romerske biskops overhøjhed.
    Hieronymus siger: ”Når det gælder autoritet, er verden dog større end en by. Hvor som helst der findes en biskop, enten det er i Rom, Konstantinopel eller Alexandria, har han den samme værdighed og tjeneste.
    Gregorius frabeder sig i et brev til patriarken i Alexandria at blive kaldt universal-biskop. Og i sine optegnelser skriver han, at kirkemødet i Kalkedon havde tilbudt biskoppen i Rom lederskabet i kirken, men at tilbudet ikke blev godtaget.
    Til sidst, hvordan kan paven i kraft af guddommelig ret være over kirken, når det dog er kirken, der har valgret og den skik lidt efter lidt er blevet indført, at biskopperne i Rom bliver godkendt af kejserne? Og ligeledes, da det længe havde vært strid mellem biskopperne i Rom og Konstantinopel, var det jo kejseren, der afgjorde at den romerske biskop skulle tilkendes lederskabet. Hvis den gamle kirke havde anerkendt de romerske biskoppers lederskab, kunne denne strid jo ikke være opkommet, og det havde da ikke vært behov for noget dekret fra kejseren.

  

 

Papisternes argumenter gendrives

Men man anfører visse skriftord imod dette. For eksempel fra Matthæus 16, 18: ”Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke”, og: ”Dig giver jeg nøglerne.” Ligeledes: ”Vogt mine får” (Joh 21, 15), og andre lignende ord. Da hele denne uenigheden imidlertid er behandlet udførlig og nøjagtig andre steder i vores bøger, og fordi alt ikke kan gentages her, henviser vi til disse skrifter og beder om at de regnes som gentaget. Kort vil vi alligevel svare på spørgsmålet om, hvordan disse skriftord skal forstås. I alle disse ord står Peter som repræsentant for hele apostelskaren, som det også fremgår af selve bibelteksten. For Kristus stiller ikke sit spørgsmål til Peter alene, men siger: ”Men hvem siger I, at jeg er?” (Matt 16,15). Og det, han her siger i ental: ”Dig giver jeg nøglerne”, ”det du binder” det siger han andre steder i flertal: ”Alt det, I binder” (Matt 18, 18). Og i Johannes 20, 23: ”Hvis I tilgiver nogen deres synder”, osv. Disse ord bevidner, at nøglerne er givet til alle apostlene på lige vilkår, og at alle er udsendinge på lige fod.
    Derfor må man nødvendigvis indrømme at nøglerne ikke tilhører nogen enkelt person, men hele kirken. Dette bestyrkes også af mange andre særdeles klare og urokkelige argumenter. For Kristus siger om nøglerne i Matthæus 18, 19 følgende: ”Hvad som helst to eller tre bliver enige om på jorden”, osv. Han overgiver altså nøglerne principielt og umiddelbart til kirken. Enhver må da også indrømme, at nøglemagten til at tilgive synder, ikke kun er givet til én person, men til hele kirken. Det bevises tilstrækkeligt af klare og sikre grunde. For ligesom evangeliets løfter med sikkerhed tilhører hele kirken uden mellemled, sådan tilhører nøglefunktionen også hele kirken uden mellemled. For nøglernes opgave er intet andet end en tjeneste, der skænker løfterne til enhver, der ønsker det. Det er jo også tydeligt for enhver, at kirken har ret til at ordinere sine tjenere. Det er menigheden, der principielt har kaldsretten.
    Derfor må man nødvendigvis i disse ord opfatte Peter som repræsentant for hele apostelskaren. Og de giver altså ikke nogen forret eller noget lederskab til Peter.
    Når det gælder udsagnet ”på denne klippen vil jeg bygge min kirke”, så er kirken så sandelig ikke bygget på et menneskes autoritet, men på den tjeneste, der fører den bekendelse, som Peter forkyndte, nemlig at Jesus er Kristus, Guds Søn. Derfor taler Kristus til ham som indehaver af dette embede, når han siger ”på denne klippe”, det vil sige, på dette embede.
    Denne tjeneste i den nye pagt er ikke bundet til bestemte steder og personer som det levitiske præstedømme i Det Gamle Testamente. Men det er spredt ud over hele verden, og er der, hvor Gud giver sine gaver, apostle, profeter, præster og lærere. Tjenesten har ikke sin gyldighed på grund af personens autoritet, men på grund af det Ord, som Kristus har givet. Ligegyldigt hvem, der prædiker og underviser, hvis blot der er hjerter, der tror og holder fast i det, så sker det, som de hører og tror. Derfor har de fleste af de hellige fædre, ikke tolket ordet om klippen som personen Peter. Hverken Origenes, Ambrosius, Cyprian, Hilarius eller Beda gør det. Således siger Chrysostomus: ”Der står ikke 'på Klippemanden', men 'på klippen' (denne forskel fremgår af grundteksten), for Kristus bygger ikke kirken på et menneske, men på Peters tro. Men hvilken tro? Den, der siger: Du er Kristus, den levende Guds Søn.” Og Hilarius siger: ”Ved Faderens åbenbaring kunne Peter sige: Du er den levende Guds Søn. På denne bekendelses klippe er kirken derfor bygget. Denne tro er kirkens grundvold.”
    På samme måden er det med dette skriftord: ”Vogt mine får”, og med spørgsmålet: ”Elsker du mig mere end de andre gør?” (Joh 21, 15) Af dette følger på ingen måde, at Peter har fået nogen overordnet stilling. Kristus befaler ham nemlig at vogte fårene, det vil sige at lære Ordet, eller at styre kirken ved Ordet. Men den befalingen havde Peter på lige linie med de øvrige apostle.
    I det andet punkt er det endnu tydeligere, at Kristus kun har givet apostlene åndelig magt, det vil sige en befaling om at lære evangeliet, tilsige syndernes forladelse, forvalte sakramenterne og udstødte de ugudelige uden fysiske magtmidler. Han gav dem ikke sværdmagten eller retten til at oprette, bemægtige sig eller overdrage verdslige riger. Kristus siger nemlig: ”Gå og lær dem at holde det, jeg har befalet jer” (Mat 28, 19-20). Og: ”Ligesom Faderen har sendt mig, sender jeg jer” (Joh 20, 21). Og det står fast, at Kristus ikke var sendt for at føre sværdet, eller for at styre et verdslig rige, som han selv siger: ”Mit rige er ikke af denne verden” (Joh 18, 36). Og Paulus siger: ”Vi vil ikke herske over jeres tro” (2 Kor 1, 24). Ligeledes: ”Vores stridsvåben er ikke kødelige” (2 Kor 10, 4).
    At Kristus under sin lidelse blev tornekronet, og til spot blev fremført klædt i kongelig purpur, betød at det skulle komme en tid, da det åndelige kongedømme ville blive foragtet. Det vil sige at evangeliet skulle blive underkuet og et andet verdslig rige skulle blive oprettet, der skulle foregiv at være grundet på kirkelig myndighed. Det er derfor løgnagtigt og falsk, når Bonifacius VIII i sine vedtægter erklærer, at paven ifølge guddommelig ret har magt over de verdslige riger på jorden. Denne vrangforestilling har indført et uhyggelig mørke i kirken og det har ført til mange forstyrrelser i Europa. For tjenesten med evangeliet er blevet forsømt. Kendskabet til troen og det åndelige regimentet er formørket, og man har troet at den kristne retfærdigheden er en ydre, politiske retfærdigheden, som paven har indstiftet.
    Senere begyndte paverne at rane til sig, afsætte konger og plage næsten alle folk i Europa med uretfærdige bandlysninger og krige. Særlig er dette gået ud over de tyske kejsere. Sommetider gjorde de det, for at underlægge sig italienske landområder, til andre tider for at bringe tyske biskopper under deres myndighed og for at fratage kejsere retten til at udnævne biskopper. Ja, som der står i vedtægterne: ”Hvis kejsertronen står ledig, er paven den retmæssige tronfølger.”
    Således har paven ikke blot tilranet sig et herredømme i strid med Kristi mandat, men han har også på tyrannisk vis gjort sig til herre over alle konger. Her må vi ikke bare kritisere selve denne gerning, men endnu mere må vi forkaste det, at han med Kristi autoritet som påskud har hævdet at nøglemagten også gælder den verdslige magt. Men har bundet frelsen til sådanne ugudelige og frække påstande, så man påstår, at det er nødvendigt for frelsen, at folk tror, at paven med guddommelig ret besidder denne magt.
    Da disse store vranglærdomme formørker troen og Kristi rige, kan man på ingen måde se gennem fingre med dem. Historien viser at de har vært en stor pest i kirken.
    For det tredje må det tilføjes, at selv om paven i Rom skulle have haft en overordnet lederstilling i kraft af guddommelig ret, ville man alligevel ikke have skyldt de paver lydighed, der forsvarer ugudelige gudstjenestebrug, afgudsdyrkelse og en lære, der er i strid med evangeliet. Nej sådanne paver og et sådan herredømme bør man regne for en forbandelse. Således lærer Paulus med rene ord: ”Hvis en engel fra Himmelen forkynder et andet evangelium end det, jeg lærte jer, skal han være forbandet” (Gal 1, 8). Og i Apostlenes Gerninger 5, 29: ”Man bør adlyde Gud mere end mennesker”. Også de kirkelige love siger lige ud, at en vranglærende pave ikke skal adlydes.
    Ypperstepræsten i den gamle pagt havde sit embede i kraft af guddommelig ret, og alligevel skulle man ikke adlyde ugudelige ypperstepræster. Derfor var Jeremias og andre profeter uenige med ypperstepræsterne. Apostlene var uenige med Kajfas og var ikke forpligtet til at adlyde ham.

  

 

Antikrists kendetegn

Men det står fast at de romerske paver og deres medhjælpere forsvarer ugudelig lære og ugudelig gudsdyrkelse. Ja, Antikrists tegn kommer til syne i pavens herredømme og hos hans medhjælpere. For når Paulus beskriver Antikrist i brevet til thessalonikerne, kalder han ham for ”Kristi modstander, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud” (2 Thess 2, 3-4). Han taler altså om en, der styrer i kirken, ikke om hedenske konger. Og denne personen kalder han Kristi modstander, fordi han skal udtænke en lære, der er i strid med evangeliet og tiltage sig guddommelig myndighed.
    For det første står det jo fast at paven har herredømmet i kirken og at han har etableret denne herskerstilling under dække af kirkelig autoritet og embedsførelse. Han skyder sig nemlig ind under ordene: ”Dig vil jeg give nøglerne” (Mat 16, 19). Dernæst strider pavens lære på mange måder mod evangeliet, og paven tilraner sig guddommelig myndighed på tredobbelt måde: For det første fordi han har tiltaget sig ret til at forandre Kristi lære og gudsdyrkelse, som Gud har fastsat. Og han kræver at hans lære og gudsdyrkelse skal følges, som om de var guddommelige. For det andet fordi han tiltager sig myndighed til ikke bare at løse og binde synden i dette liv, men hævder den samme ret over sjælene også efter dette liv. For det tredje fordi paven ikke vil lade sig dømme af kirken eller af nogen, men sætter sin egen autoritet over kirkemøder og hele den samlede kirke. Men det ikke at ville lade sig dømme af kirken eller overhovedet af nogen, er at gøre sig selv til Gud. Endelig: Disse frygtelige vildfarelser og denne ugudelighed forsvarer han med grusomhed og dræber dem, der har en anden mening.
    Fordi det forholder sig sådan, bør alle kristne tage sig i agt, så de ikke bliver delagtige i pavens falske lære, gudsbespottelser og uretfærdige grusomheder. Derfor bør de holde sig væk og forbande pave og hans tjenere som Antikrists rige, som Kristus siger: ”Tag jer i agt for de falske profeter” (Matt 7, 15). Og Paulus befaler, at man skal undgå ugudelige lærere, forbande dem og holde dem for en forbandelse (Gal 1, 8). Og i 2 Kor 6, 14 siger han: ”Træk ikke på samme hammel som de vantro! For hvad har lys til fælles med mørke?”
    Det er en alvorlig sag, at være uenig med så mange folk og blive kaldt skismatikere. Men guddommelig autoritet byder alle, at de ikke skal have samfund med eller være forkæmpere for ugudelighed og uretfærdig grusomhed.
    Dermed er vore samvittigheder tilstrækkelig retfærdiggjort. For pavens vildfarelser er åbenlyse. Og Skriften råber med kraftig røst, at disse vildfarelser er de onde ånders og Antikrists lære. Afgudsdyrkelsen er tydelig i misbrugen af messerne. I tillæg til andre fejl bliver de brugt til at vinde skændig fortjeneste. Læren om boden er fuldstændig ødelagt af paven og hans folk. De lærer nemlig, at synderne forlades på grund af vore gerningers værdi. Dernæst påbyder de, at man skal tvivle på, om man har fået forladelsen. Aldrig lærer de, at synderne forlades gratis for Kristi skyld, og at vi modtager syndernes forladelse ved troen.
    Således formørker de Kristi ære og fratager samvittighederne den faste trøst, afskaffer den sande gudsdyrkelse, det vil sige øvelsen i troens kamp mod fortvivlelsen.
    De har utydeliggjort læren om synden og har indført en regel om, at man må opregne sine synder i skriftemålet. Af dette er der udsprunget mange vildfarelser og fortvivlelse.
    De har også opfundet læren om godtgørelser, og de har skjult Kristi velgerning.
    Af det er afladen født. Og den er ren og skær løgn, der er udtænkt for vindings skyld.
    Dernæst har den ført til påkaldelse af helgenerne. Og hvilke misbrug og hvilken uhyggelig afgudsdyrkelse har det ikke affødt?
    Og hvilken skændsel er ikke opstået på grund af forbudet mod præsteægteskab? Og hvilket mørke har ikke bredt sig over evangeliet på grund af læren om klosterløfterne? Her påstår de, at løfterne gør en retfærdig for Gud og fortjener syndernes forladelse. Kristi fortjeneste har de overført til menneskelige traditioner og fuldstændig udslukket læren om troen. De påstår at traditioner om de ubetydeligste småting er gudstjenester og fører til fuldkommenhed. De sætter sådanne ting højere end det, at man i sit kald gør gerninger, som Gud kræver og har befalet. Heller ikke disse vildfarelserne skal man anse for ubetydelige. For de krænker Kristi ære og bringer sjælen i ulykke. Man kan ikke se gennem fingre med dem.
    Dernæst kommer to umådelige synder til disse vildfarelser. For det første det at paven forsvarer disse vildfarelser med uretfærdig grusomhed og trusler om straf. For det andet at han tager domsretten fra kirken og ikke tillader den på rettelig vis at dømme i kirkelige sager. Ja, han påstår at han står over kirkemøder og at han kan tilbagekalde deres vedtagelser, som det enkelte steder uforskammet står i de kirkelige love. Og vi har eksempler på, at paverne har gjort dette på den mest hensynsløse måde. Det hedder således i kirkelovens tredje afdeling: ”Ingen må dømme den høje pavestol. For dommeren kan ikke dømmes af hverken kejser eller af det samlede præsteskab, af konger eller af folket.” Således udøver paven et dobbelt tyranni. Han forsvarer sine vildfarelser med magt og mord, og forbyder enhver undersøgelse af dem. Det sidste gør større skade end nogen trusler om straf. For når man har frataget kirken retten til prøvning, kan man ikke afskaffe ugudelige trossætninger og ugudelige gudsdyrkelser og derfor er utallige sjæle gået fortabt i mange generationer.
    Lad derfor de fromme betænke disse store vildfarelser i pavedømmet og hans tyranni, så de kan forstå, at man først må forkaste vranglæren og så slutte sig til den sande lære for Guds æres skyld og for sjælenes frelses skyld. Lad dem dernæst betænke hvilken stor forbrydelse det er, at bistå en uretfærdig grusomhed, der dræber de hellige. Deres blod vil Gud uden tvivl hævne.
    Men først og fremmest må de medlemmer af kirken, som har stor indflydelse, som f.eks. konger og fyrster, drage omsorg for kirken og sørge for at vranglæren afskaffes og samvittighederne renses. Gud formaner specielt kongerne og siger: ”I konger, vær nu kloge, tag imod råd, I jordens dommere.” (Salme 2,10). For kongers vigtigste pligt bør være at fremme Guds ære. Og det uværdigste de kan gøre, er at bruge deres autoritet og magt til at støtte afgudsdyrkelse, og utallige andre skammeligheder og til at myrde de hellige.
    Selv om nu paven skulle afholde et kirkemøde, hvordan skulle kirken så få gavn af det, når paven ikke tillader nogen at vedtag noget, der går imod hans vilje. Eller hvis han ikke tillader nogen andre end sine egne folk at udtale sig. For hans folk er jo bundet ved uhyggelige eder og forbandelser til at forsvare hans tyranni og hans ugudeligheder uden hensyn til Guds Ord. Men når kirkemødernes afgørelser er kirkens afgørelser, og ikke pavens, tilkommer det i første række kongerne at tæmme pavernes selvrådighed og se til at kirken ikke fratages retten til at vurdere og afgøre sagerne ud fra Guds Ord. Og ligesom man bør vurdere de andre pavelige vildfarelser, bør man også kritisere paven, når han undviger eller vil hindre kirkens rette forståelse og rigtige afgørelser.
    Selv om biskoppen i Rom altså havde kirkelig overhøjhed i kraft af guddommelig ret, skylde man ham alligevel ikke lydighed efter at han havde forsvaret ugudelige gudstjenesteskikke og en lære, der er i strid med evangeliet. Man må tværtimod modarbejde ham som Antikrist. Pavens vildfarelser er åbenlyse og ikke ubetydelige.
    Åbenlys er også den grusomhed, som han udøver mod de fromme. Og det står fast at Guds bud pålægger os at forlade afgudsdyrkelse, ugudelig vranglære og uretfærdig grusomhed. Derfor har alle fromme betydelige, tvingende og åbenlyse grunde til ikke at adlyde paven. Og disse grunde vil trøste de fromme, når de bliver beskyldt for at have forvoldt anstød, splittelse og strid, som man plejer at kritisere dem for.
    Men de, der er enige med paven og forsvarer hans lære og gudstjeneste, besmitter sig med afgudsdyrkelsen og gudsbespottelige meninger, bliver skyldige i de helliges blod som paven forfølger, krænker Guds ære og hindrer kirkens overlevelse, fordi de støtter vildfarelser og andre skændsler for al fremtid.

  

 

Om biskoppernes magt og domsret

I vores Augsburgske Bekendelse og den tilhørende Apologi har vi anført det, vi mente, var vigtig at sige generelt om kirkens magt. Evangeliet giver nemlig dem, der forestår kirkerne, mandat til at lære evangeliet, tilgive synder, forvalte sakramenterne og desuden domsmyndighed, det vil sige mandat til at udelukke dem, hvis synder er åbenlyse og offentlige, og at tilgive dem, der omvender sig.
    Som alle indrømmer, også vore modstandere, er det tydelig at denne myndighed i kraft af guddommelig ret tildeles alle, der forestår menigheder, enten de kaldes præster, hyrder, ældste, tilsynsmænd eller biskopper. Derfor lærer Hieronymus klart, at i de apostolske breve er alle de, der forestår menighederne både tilsynsmænd og ældste. Fra Titus 1, 5 citerer han: ”Derfor efterlod jeg dig på Kreta for at du skulle indsætte ældste i alle byerne.” Om disse ældste siges der så i vers 7: ”En tilsynsmand bør være én kvindes mand”. Ligeledes kalder Peter og Johannes sig for ældste (1 Pet 5,1 og 2 Joh 1). Og Hieronymus tilføjer: ”Men at man senere har valgt én bestemt person, der blev de øvriges overordnede, det skete som et middel mod splittelse, for at ikke snart den ene snart den anden skulle trække folk til sig og rive Kristi kirke i stykker. Fra evangelisten Markus' tid og lige til biskopperne Herakles og Dionysios har de ældste i Alexandria valgt en af deres egen midte, som man så har givet forrang og kaldt biskop. På samme måde som en hær kan vælge sin egen hærfører, kan diakonerne vælge en af deres midte, hvis dygtighed de kender, og kalde ham ærkediakon. Men hvad gør biskoppen som de ældste ikke gør, bortset fra at ordinere?”
    Hieronymus lærer altså, at det efter menneskelig ordning er indført en gradsforskel mellem biskop og ældste eller præster. Og sagen selv vidner om dette. For myndigheden er den samme, som der ovenfor er sagt. Men en ting har senere gjort en forskel mellem biskopper og præster, nemlig ordinationen. For det er bestemt at én biskop skulle ordinere tjenere for flere menigheder. Men da der ifølge guddommelig ret ikke er gradsforskel mellem biskop og præster, er det klart, at også en ordination som en præst foretag i sin egen menighed, er gyldig.
    Når derfor de, der er indviet til biskopper bliver fjender af evangeliet eller nægter at meddele ordination, da beholder menighederne sin ret til dette. For hvor der findes en kirke, findes også retten til at forvalte evangeliet. Derfor beholder kirken med nødvendighed retten til at kalde, vælge og indvie sine tjenere.
    Og dette er en gave, som Gud har givet direkte til menigheden, og ingen menneskelig magt kan fratag menigheden den gave, som også Paulus bevidner i brevet til efeserne, når han siger: ”Han steg op til det høje og gav mennesker gaver” (Ef 4, 8). Og blandt gaverne, der er givet direkte til menigheden, nævner han hyrder og lærere, og tilføjer, at de er givet for at tjene til opbyggelse af Kristi legeme. For hvor der er en sand kirke, må der nødvendigvis også være en fuldmagt til at vælge og indvie tjenere. Ligesom en lægmand i nødsfald kan tilsige en anden afløsning og således blive hans tjener og præst. Således fortæller Augustin en historie om to kristne på et skip. Den ene af dem døbte den anden, som derefter tilsagde den første absolution.
    Her hører de ord til, hvor Kristus bevidner, at nøglerne er givet til menighederne og ikke bare til visse personer: ”hvor to eller tre er samlet i mit navn”. (Matt 18, 20).
    Til sidst fremgår det også af Peters ord: ”I er et kongeligt præsteskab” (1 Pet 2, 9). De ord hører den sande kirke til, der også har retten til at vælge og indvie tjenere, fordi den alene har et præsteskab.
    Dette bevidnes også af en fælles kirkelig sædvane. For i gamle dage valgte folket præster og biskopper. Senere kom en biskop enten fra den samme kirke eller fra en nabokirke for at godkende valget ved håndspålæggelse. Og indvielsen var ikke andet end en sådan godkendelse. Senere kom der andre ceremonier til, og Dionysios beskriver mange af dem. Men han var en senere og noget upålidelig forfatter, hvem han end var, ligesom også bøgerne af Klemens er uægte. Senere har nyere forfattere tilføjer: ”Jeg giver dig fuldmagt til at ofre for levende og døde”. Men heller ikke det finder man hos Dionysios.
    Af alt dette er det tydelig at kirken beholder retten til at vælge og indvie sine tjenere. Hvis biskopperne derfor enten bliver vranglærere eller nægter at give ordination, tvinges menighederne på grundlag af guddommelig ret til at sammenkalde sine ældste for at indvie præster og tjenere. Ansvaret for splittelsen og uenigheden må biskoppernes ugudelighed og tyranni bære. Paulus skriver jo, at biskopper, der lærer og forsvarer ugudelig lære og ugudelige gudstjenester, skal være forbandet (Gal 1, 7-9).
    Om ordinationen har vi hidtil sagt, som også Hieronymus siger, at den er det eneste som skiller biskopperne fra de øvrige præster. Derfor er det heller ikke nødvendig at drøfte biskoppernes øvrige tjenester. Heller ikke er det nødvendig at gå ind på konfirmationen og indvielsen af kirkeklokker, hvilket næsten er det eneste, de har beholdt for sig selv. Men vi må tilføje nogle ord om deres domsret.
    Det står fast, at retten til at udelukke dem, der er skyldige i åbenlyse synder, tillægger alle præster. Denne ret har biskopperne på tyrannisk vis overført til sig selv alene og brugt den til økonomisk vinding. Det er påvist, at de kirkelige embedsmænd, har taget sig utålelige friheder og at de af pengebegær eller andre grunde har plaget folk og bandlyst dem uden retfærdig sagsbehandling. Men hvad er dette tyranni med embedsmændenes magt til at bandlyse mennesker efter eget hoved og uden rimelig sagsbehandling? Og i hvilke sager har de ikke misbrugt denne magt? Nemlig ikke for at straffe virkelige synder, men for brud på fasteforskrifter og helligdage og andre bagateller. Dog har de under tiden også straffet ægteskabsbrud. Men i den sammenhæng plager de ofte uskyldige og hæderlige mennesker. Men da det her drejer sig om en meget alvorlig synd, må man sandelig ikke dømme nogen for den, uden en rimelig sagsbehandling. Da biskopperne har misbrugt den, er det ikke nødvendig at adlyde dem, når de bruger den. Og når vi har gode grunde til ikke at adlyde dem, er det også rigtig at overføre denne ret til fromme præster og sørge for at den bliver ret brugt til forbedring af moralen og til Guds ære.
    Tilbage er de sager, der ifølge kirkelovene hører ind under den såkaldte kirkelige domstol, især ægteskabssager. Også den fuldmagten har biskopperne alene efter menneskelig ret, og det er heller ikke tale om nogen gammel ret. Det fremgår af Justinians optegnelser, at ægteskabssager dengang lå under den verdslige domstol. Og i kraft af guddommelig ret har den verdslige domstol pligt til at udøve funktionerne, hvis biskopperne forsømmer den. Det medgiver kirkelovenes retsregler. Derfor er det ikke nødvendig at adlyde biskopperne i sådanne sager. Og da de har givet visse uretfærdige love om ægteskabet, og dømmer efter dem, er også det en grund til at man bør oprette andre domstole. For forbudet mod ægteskab mellem dåbsfaddere er urimelige. Det er også uretfærdigt, at de forbyder den uskyldige part at gifte sig igen efter en skilsmisse. Det er også en uretfærdig regel, der generelt godkender hemmelige og bedrageriske forlovelser mod forældrenes vilje. Desuden er den lov også uretfærdig, der forbyder præsteægteskab. Det er også andre fælder for samvittighederne i deres love. At opregne dem alle tjener intet formål. Det er nok at minde om at det er mange uretfærdige pavelige love om ægteskabet. Derfor bør de verdslige myndigheder oprette andre domstole.
    Der er altså nok af tvingende grunde til at menighederne ikke anerkender dem, som biskopper, der følger paven. De forsvarer ugudelig lære og ugudelig gudsdyrkelse og vil ikke indvie fromme lærere, men støtter pavens grusomhed. Desuden fratager de præsterne deres lovlige ret, fortsætter deres tyranni, og følger endelig i ægteskabssagerne deres mange uretfærdige love. Selv burde de huske på, at de store privilegier er blevet givet til biskopperne som gaver, for at de skulle administreres til menighedernes gavn, efter regelen: ”En gave gives til at tjene med.” Derfor kan de ikke med god samvittighed sidde med disse privilegier. Og de bedrager i mellemtiden kirken, der har brug for disse muligheder til at underholde deres tjenere og hjælpe i undervisningen og tage sig af de fattige og til at oprette domstole specielt for ægteskabssager. For det er en så stor variation og mangfoldighed af modsigelser i disse spørgsmål, at det er blevet nødvendig med en særlig domstol. Men til det har man behov for disse privilegier. Peter forudsagde, at det skulle komme ugudelige biskopper, der ville misbruge menighedernes rigdomme til egen nydelse, men forsømme tjenesten. Men de, der bedrager kirken skal vide, at de skal få deres straf af Gud også for disse forbrydelser.


  

 

Lærere og prædikanter

der har underskrevet

Den Augsburgske Bekendelse og dens Apologi

1537


I overensstemmelse med befalingen fra de højstærede fyrster, stænder og byer, der bekender den evangeliske lære, der blev overgivet kejseren på rigsdagen i Augsburg, har prædikanterne været samlet til et konvent i Schmalkalden. De har atter gennemlæst artiklerne i den bekendelse, der blev overgivet til kejseren og de bekender, at de ved Guds nåde fastholder artiklerne i Den Augsburgske Bekendelse og dens Apologi og lærer dem i deres menigheder. De bekender sig også til artiklerne om pavens magt og overhøjhed og biskoppernes magt og domsret, sådan som de her i Schmalkalden er blevet fremlagt. Derfor skriver de deres navne:

Jeg, Johannes Bugenhagen fra Pommern D., underskriver artiklerne i Den Augsburgske Bekendelse og Apologien og artiklerne om paven, der blev fremlagt for fyrsterne i Schmalkalden.
Også jeg, Urban Regius D., superintendent over menighederne i hertugdømmet Lü-neburg, underskriver.
Niclas Amsdorff fra Magdeburg har underskrevet.
Georg Spalatin fra Altenburg har underskrevet.
Jeg, Andreas Osiander, underskriver.
M. Veit Dietrich fra Nürnberg underskriver.
Stefan Agricola, hofprædikant, har egenhændig underskrevet.
Johan Draconites fra Marburg har underskrevet.
Konrad Figenbocz har underskrevet alt sammen.
Martin Bucer.
Jeg, Erhard Schnepff, underskriver.
Paul Rhodius, prædikant i Stettin.
Gerhard Oeniken, præst i Minden.
Brixius Northanus, prædikant i Soest.
Simon Schneeweiss, sognepræst i Creilsheim.
På nyt underskriver jeg Pomeranus (Bugenhagen), men nu på magister Johan Brenz vegne efter aftale med ham. (Se den vedlagte fuldmagt neden under).
Filip Melanchthon underskriver egenhændig.
Antonius Corvin underskriver egenhændig for sig selv og for Adam af Fulda.
Johan Schlainhauffen underskriver egenhændig.
Georg Helt fra Forchheim.
Mikael Caelius, prædikant i Mansfeld.
Peter Geltner, prædikant i Frankfurt.
Dionysius Melander har underskrevet.
Paul Fagius fra Strassburg.
Wendalin Fabeder, sognepræst i Seeburg Mansfeld.
Konrad Otinger fra Pforzheim, hertug Ulrichs af Württemberg hofprædikant.
Bonifacius Wolfhart, ordets tjener for menigheden i Augsburg.
Johan Aepinus, superintendent i Hamburg osv., har underskrevet egenhændig.
Det samme har Johan Amsterdamus fra Bremen gjort.
Johan Fontanus, superintendent over Nedre Hessen, har underskrevet.
Fredrik Myconius har underskrevet for sig selv og Justus Menius.
Ambrosius Blaurer.

(Fuldmagten fra Johannes Brenz)
Jeg har læst og igen og igen gennemlæst Den Augsburgske Bekendelse og dens Apologi, som af den berømte kurfyrste af Sachsen og de øvrige fyrster, og stænder blev overrakt kejseren i Augsburg. Ligeledes har jeg læst fælleserklæringen om sakramenterne, som man udarbejdede i Wittenberg sammen med Martin Bucer og andre. Ligeledes har jeg læst de artikler, som vores højtærede lærer Dr. Martin Luther har forfattet på tysk til mødet i Schmalkalden og det lille skrift om paven og biskoppernes magt.
    Og efter min ringe mening anser jeg det alt sammen for at stemme med Den Hellige Skrift og med den sande og virkelige katolske kirke. Da det imidlertid ikke er muligt for mig, at blive til konventet er slut, beder jeg dig Dr. Johannes Bugenhagen, at du vil underskrive de skrifter, jeg har nævnt, på mine vegne, hvis det bliver nødvendigt. Jeg bevidner, at jeg ved vor herre Jesus Kristus tror, bekender og altid vil lære sådan. Med egenhændig underskrift. Schmalkalden 23. februar 1537, Johannes Brenz, præst i Halle.

Til forsidenNet-redaktør

Cand.theol Finn B. Andersen

 

E-post

finnbandersen@msn.com