Martin Luther - Kirkepostillen

 

 

Første del om Simeon

Barnet vakte forundring

v33 Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham.

Ingenting bliver alting

Guds ord er aldrig virkningsløst

 

Den åndelige tolkning af evangeliet om Simeon

Simeon – repræsentant for Gammel Testamentes profeter

Profeterne bærer åndeligt Kristus på armen

Kirken er Kristi mor – dens lærere hans far

Falske fortolkere af Skriften er afgudsdyrkere

Som stedfar kaldes Josef med rette Kristi far efter loven

v34 Og Simeon velsignede dem.

Nogle påstår de vil ære Kristus, men fornægter ham i praksis

Simeon – et eksempel til efterfølgelse

Tolkning af velsignelsen af Kristi fader og moder

Skriften er de kristnes rette trøst

Guds velsignelse – et værn mod verdens forbandelse

v34-35 Og han sagde til Maria hans mor: ”Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges – ja, også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge – for at mange hjerters tanker kan komme for en dag.”

De selvretfærdige forarges og forfølger Kristus og de Kristus-troende

Kristus – til fald eller oprejsning

Kristenhedens fald er værre end Israels

Selv indbyrdes fjender kan enes om at modsige Kristus

Guds frelservilje og menneskets ondskab

Forargelsen – et tegn på at de kristnes tro og tale er ret

Menneskers afsindige raseri kan ikke omstyrte Kristi rige

Kristus – et tegn til modsigelse blandt de kristne selv

Kirken er den åndelige Maria og kan ikke udryddes trods forfølgelse

Kirken skal udholde enkestanden, modsigelsen og forfølgelsen

Kirkens lidelse – et bittert hav

To former for forargelse og forfølgelse

Naturen og fornuften blændes

 

Evangeliets anden del om Anna

v36-38 Der var også en profetinde ved navn Anna, en datter af Fanuel, af Ashers stamme. Hun var højt oppe i årene; som ung jomfru var hun blevet gift og havde levet syv år med sin mand, og hun var nu en enke på fireogfirs. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med faste og bøn.

Troen må komme før gerningerne

Personen må være god før gerningerne kan blive det

Dagliglivets kaldsgerninger rangerer højere end fromhedsøvelser

Gudstjenesten er indbefattet i alle gøremål

Enhver skal forblive og gøre sin pligt i sin egen livsstilling

 

Den åndelige tolkning af evangeliet om Anna

Anna er repræsentant for alle troende i Det Gamle Testamente

Alle hellige i Gammel Testamente var Kristus-troende

Alle Gammel Testamentes beretninger viser hen til Kristus

Gammeltestamentes hellige er kommet til tro ved at lytte til klare skriftsprog

Djævelen ødelægger både Kristus og de kristnes ydre liv, men han må lade troen være

Anna betyder nåde

Guds ansigt er lig gudserkendelse, som alene opnås ved troen gennem Ordet

Asher betyder salighed

Teologien har ikke brug for filosofi

Syvtallet – et symbol på livet i tiden

Ægtemanden – et symbol på livet under loven

Fireogfirs år – symboliserer det åndelige liv i troen

På én gang uden lov og under loven

Loven skaber plads til nåden

Fundamenta-luthersk talmagi

At forblive i templet er at forblive tro mod Skriften

Guds ord er uforenelig med menneskelærdomme

Troens gerninger: selvdisciplin og tjeneste for næsten

Faste er ofring af legemet til Gud – Bønnen er ofring af sjælen

Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning (v. 38).

Anna og dermed Israels nåde består i deres erkendelse af Kristus

Sand lovprisning består i at bekende

Blandt mennesker er der kun få, som erkender Kristus og hans lære

Kristus vil først og fremmest have sin lære æret

De selvtilstrækkelige hører ikke Kristi lære – det gør alene de fattige i ånden

Den Kristus-troende kan ikke lade være med at dele ud af sin erkendelse

Ingen virkelige modsætninger i Bibelen

v39 Da de havde udført alt i overensstemmelse med Herrens lov, vendte de tilbage til Galilæa, til deres egen by Nazaret.

Det er blasfemi, at opdigte mere om Kristi barndom, end hvad Bibelen fortæller os

v40 Og drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham.

En ren tro tror kun det, som finder sin begrundelse i Bibelen

 

 

 

 Web-redaktør:

Cand.theol. Finn B. Andersen

 

 

E-post: finnbandersen@msn.com