Første søndag efter påske, Joh 20, 19-31

Kristi opstandelse bringer fred og glæde

En anderledes fred og glæde

Indre fred i ydre modgang

Forskel mellem åndelig og verdslig fred

Hvor Kristus bliver troet følger glæden

Kristus vil altid være hos os

v21-23 »Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.« Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde: »Modtag Helligånden! Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt, nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt.«

Et nyt åndeligt rige er stiftet ved Kristi opstandelse

Dette rige angår samvittigheden

Ved lovens prædiken bliver synden erkendt og straffet

Lovens prædiken er stadfæstet af Kristus

Kristi åndelige rige ved evangeliet

Pavelig misbrug af nøglemagten

Kristi nøglemagt angår alene synder mod Guds bud

v21 Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.

Apostlene har ikke fået overgivet verdslig magt, men et prædikeembede

Et højt embede med stor magt, men kun over synden

Alle mennesker er underlagt apostlene og gjort til syndere

Helligåndens kraft er givet til dette embede

Hvordan mennesker kan tilgive synder

Forskel på egne påfund og det, der sker på Guds befaling

Munkenes falske absolution

Absolutionen må grunde sig på Kristi befaling

Kristus tilgiver synder ved det mundtlige ord

Magten til at tilgive synder står over al anden magt på jord

Trøsten i den befalede nøglemagt

Tilgivelsens vished hviler ikke på mennesker, men på Kristi befaling

Trøst at finde i anfægtelse hos en anden kristen

At være samlet i Kristi navn

Kristus befaler, at enhver skal trøste den anden

Syndstilgivelse skal alene søges i det embede, Kristus har indstiftet

Absolutionen eller trøsten i Ordet skal man høre som talt af Gud selv

De kristnes præstedømme er at forkynde syndernes forladelse indbyrdes

Kristen trøst ved absolutionen

Nøgleembedet skal alene tjene de bedrøvede samvittigheder

Man har pligt til at lønne Ordets tjenere

Ordets arbejdere skal man vise dobbelt ære

Skoler er nødvendige for at opretholde den rene lære

Den pavelige absolution afhænger af vor egen anger og skriftemål

- En anden prædiken over evangeliet

Om Thomas

Hvorfor Kristus har åbenbaret sig specielt for Thomas

Menneskelig svaghed til at tro

Thomas' hårdnakkede vantro

Et vantro hjertes blinhed og forstokkelse

Jødernes modstand mod Kristus

Verdens hårdnakkede ondskab over for Guds Ord

Vort hjertes svaghed i anfægtelse

Apostlenes angst og bekymring over Kristi lidelse

Apostlenes svaghed også efter Herrens opstandelse

Kristi opstandelses kraft

Thomas' vantro

Kristus bærer over med de hårdnakkede, som dog er hans disciple

Kristi opstandelses kraft i Thomas

Thomas' tro og bekendelse om Kristus

Om Kristus sår

Tekstens hovedlære og formanng til tro

Ved troen har vi evigt liv